De gemeente Horst aan de Maas heeft op basis van het Masterplan Wonen voor elk dorp een dorpsplan opgesteld.
Hierbij wordt de behoefte aan woningbouw tot 2030 in kaart gebracht per kern. Hiervoor is gebruik gemaakt van verschillende databronnen, enquêtes, gesprekken met marktpartijen, dorpsraad en inwoners van Meerlo.

 

 

Hieronder een beknopte samenvatting:

Aantal nieuwe woningen

Uit de analyse blijkt voor Meerlo sprake van een huishoudensgroei van ca. 39 tot 65 woningen tot 2030. Het is daarom wenselijk om ruimte te bieden voor ca. 65 nieuwe woningen. Hiervan worden aan de Leeuwerik op dit moment ca. 34 woningen gebouwd (25 projectmatig en 9 vrije kavels). Resteert nog ruimte voor de toevoeging van ruim 30 nieuwe woningen.

Woningtypologiën en verhouding huur-/koopwoningen

Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van vergrijzing binnen Meerlo, net als op gemeenteniveau. Aan deze vraag kan worden voldaan door levensloopbestendige woningen te bouwen. Daarnaast groeit, in mindere mate, het aantal starters en jonge gezinnen in Meerlo. De vraag in Meerlo bestaat volgens de enquête voornamelijk uit vrijstaande woningen, echter is dit niet altijd betaalbaar voor starters. Binnen Meerlo dienen daarom voornamelijk grondgebonden levensloopbestendige woningen voor ouderen gebouwd te worden en betaalbare starterswoningen voor jongeren en jonge gezinnen.
In het kader van de leefbaarheid is een mix aan woningtypologieën wenselijk, waarbij met name behoefte is aan woningen in de prijscategorie €200.000 tot €400.000.

Highlights van de belangrijkste woonwensen

  • Leefbaarheid in het dorp. In het kader van de leefbaarheid is het van belang dat inwoners binding hebben met het dorp en dat de jeugd in de kern blijft wonen.
    Manieren om de betaalbaarheid voor de jeugd te bevorderen is volgens de bewoners dat de grondprijzen in de kleine dorpen lager zijn dan in de grote kernen of het uitgeven van grond in erfpacht.
  • Het positioneren van de woningen voor ouderen in de kern van het dorp, dicht bij de voorzieningen. De woningen van de starters kunnen gebouwd worden aan de rand van het dorp.
  • Starters hebben met name behoefte aan betaalbare woningen, er is geen duidelijke vraag naar tiny houses.
  • Kleinschalige projecten voor levensloopbestendige woongemeenschappen zijn wenselijk (waar mogelijk in bestaande panden ter voorkoming van leegstand).
  • De markthuur moet middenhuur bedragen (tot € 1.000) en is volledig levensloopbestendig.
  • Het is wenselijk om te sturen op de juiste woning voor de juiste doelgroep.


Download hier het Dorpsplan Wonen Meerlo »